นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ทิ้งทวน โชว์ผลงาน สร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย6จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานข่าวST NEWS รายงานนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม
วันที่ 15 มีนาคม 2566 ปปส. ภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดนครสวรรค์ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย เร่งรัดพัฒนาสร้างอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ และนางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 695คน เข้าร่วมงาน
โดยการจัดงาน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด และแนวทางการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการบรรยายพิเศษโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้แก้กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด 24 ฉบับ มาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด เพิ่มมาตรการใหม่ เน้นการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติด เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด สามารถยึดทรัพย์สินย้อนหลังได้ถึง 10 ปี ซึ่งในปี 2566 ตั้งเป้าหมายยึดอายัดทรัพย์สินไว้ 1 แสนล้านบาท สามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้แล้ว 21,180 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ผู้แจ้งเบาะแสรับรางวัลนำจับ 5% ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทำคดี ได้แก่ พนักงานสอบสวน อัยการ ผู้ทำการสืบสวนขยายผล ผู้ทำสำนวนและงานบริหารจัดการทรัพย์สิน จะได้ 25%
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติมีรายได้ มีอาชีพที่สุจริต ไม่หวังพึ่งยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ยังได้ผลักดันกฎหมายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งร่างกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ จะช่วยยกระดับกีฬาชนวัวให้แต่ละสนามมีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์ รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ทำใบเพ็ดดีกรี ( Pedigree) หรือ ใบประวัติ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้ทราบถึงที่มาที่ไปของวัว ไก่ ม้า หรือสัตว์เลี้ยง เวลาขายก็จะได้ราคาสูงกว่าเดิม เรื่องนี้ จะกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ในอนาคต เพราะจะเป็นการเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญ ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ช่วยกันดูแลลูกหลาน และหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ให้ข้อมูลที่สำคัญเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดนำไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์สิน และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร/เครือข่าย โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสรรค์ ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละ และเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกหลานของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ-สมหมาย ศรีสุมทร ST NEWS สื่อโซเชี่ยลประเทศไทย ข่าว-ทองม่อน พลพงษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวกำแพงเพชร
095-342-168